top of page

Գործընկեր

Ոգեշնչում գտնել ամեն քայլափոխի

Սա ձեր Մասին Էջն է: Այս տարածքը հիանալի հնարավորություն է լիարժեք պատկերացում կազմելու, թե ով եք դուք, ինչ եք անում և ինչ է առաջարկում ձեր կայքը: Կրկնակի սեղմեք տեքստային տուփի վրա, որպեսզի սկսեք խմբագրել ձեր բովանդակությունը և համոզվեք, որ ավելացրեք բոլոր համապատասխան մանրամասները, որոնք ցանկանում եք իմանալ կայքի այցելուները:

God's Mandate to ADOP

"It's time to build My House...", were the words spoken by the Lord to A DAY OF PRAYER Pastors John and Kimmesha Lussier in the Fall of 2021. A command that we immediately knew could not be accomplished without the Lord (Psalm 127:1; Zechariah 2:11). We also knew the Lord never intended us to accomplish this immense task without other like-minded believers (Zechariah 6:15; 1 Peter 2:4-6). Building The Lord's House is not about constructing an actual building; it's about using the unique ministry tools God has given A DAY OF PRAYER to help bring many people from all nations into a real relationship with our Heavenly Father through His Son, Jesus the Christ. 

 

For this reason, ADOP is helping the world "Engage in relationship with Christ through Prayer, Faith, and His Word".  

Ongoing Construction Project

This image is meant to represent the massive undertaking of building the Lord's House, and is not intended to depict the actual work this ministry is commanded to do. 

Young Hands Holding Old Hands

Blessings of Partnership

We thank God for every person joining in the work of building The Lord's House with us. We are blessed to be part of the largest family in heaven and on earth. We are extremely thankful for every partner that has sown into this ministry and shares in every good work. Every soul saved, every healing, every deliverance, every need ministered, every podcast, video, blog post, and Word of the Lord spoken throughout the entire Earth through A DAY OF PRAYER - is credited to your Heavenly account.

You are always being lifted up in our prayers, before our God and Heavenly Father, who knit The Body of Christ together, in His name. 

You will be blessed; and, so will everyone else involved! 

Who are ADOP Partners?

Anyone - business, ministry, family, or individual who chooses to faithfully and periodically pray for A DAY OF PRAYER and financially sow into this ministry, so we may complete everything our Heavenly Father has commanded this ministry to do.  

If you are being led by the Holy Spirit to join in, we'd love to work alongside you...Partner.

Handshake

Become A Partner with ADOP

Thanks for Partnering with A DAY OF PRAYER!

Partner
bottom of page